Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wprowadzenie
 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja PRO-TEST (dalej: “PRO-TEST”) z siedzibą w Warszawie (02-055), ul. Filtrowa 67 lok. 106, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000318692, REGON: 141695062, NIP: 7010161613, (dalej: „Administrator” lub „Spółka”). Administrator dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności użytkowników oraz osób zainteresowanych. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników oraz osób zainteresowanych.
 2. Polityka ma na celu przede wszystkim, poinformowanie Użytkowników i osób zainteresowanych o przysługujących im prawach w związku z przetwarzaniem ich danych przez Administratora.
 3. W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej Polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa m. in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Serwis, którego administratorem jest PRO-TEST, świadczy bezpłatne usługi (dalej: “Usługi”) polegające na weryfikowaniu przesłanek do ogłoszenia przez Użytkownika upadłości i przesłaniu do Użytkownika informacji zwrotnej w tym zakresie. Procedura świadczenia usługi polega na wypełnieniu przez Użytkownika ankiety, zawierającej pytania dotyczące sytuacji faktycznej i prawnej, w oparciu o którą algorytm automatycznie (tj. bez udziału czynnika ludzkiego) weryfikuje możliwość ogłoszenia przez Użytkownika upadłości.
 5. PRO-TEST nie świadczy usług prawnych i nie odpowiada za jakiekolwiek następstwa działań związanych bezpośrednio lub choćby pośrednio z udostępnionymi Użytkownikowi informacjami.
 6. W przypadku pytań wychodzących poza ramy usług świadczonych w ramach Serwisu, tj. na które odpowiedzi nie można uzyskać wypełniając udostępnioną w Serwisie ankietę, jak również w razie wyrażenia zainteresowania skorzystania z usług prawnych, Użytkownik ma możliwość przesłania zapytania. W takim przypadku dane osobowe Użytkownika wraz z zapytaniem przekazane zostaną współpracującej z Administratorem kancelarii prawnej (dalej: „Kancelaria”) w celu przedstawienia oferty, na co Użytkownik wyraża zgodę wysyłając zapytanie lub kontaktując się z Administratorem w celu uzyskania porady prawnej w innej formie (w tym w szczególności mailowo i telefonicznie). Usługi świadczone przez Kancelarię mają charakter odpłatny zgodnie z indywidualnymi ustaleniami Użytkownika z Kancelarią, przy czym samo wysłanie zapytania lub nawiązanie kontaktu z Kancelarią jest wolne od opłat, a świadczenie usługi rozpocznie się dopiero po ustaleniu jej warunków, w tym kosztów.
 7. PRO-TEST nie ma możliwości do weryfikacji treści przekazywanych Użytkownikowi przez Kancelarię oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności. W szczególności, PRO-TEST nie jest odpowiedzialny za prawdziwość, dokładność, kompletność ani zgodność z prawem i wymogami etyki zawodowej treści przekazywanych między Użytkownikiem a Kancelarią.
 8. Wszelkie informacje zawarte na stronie https://www.wyplacalni.pl/, kierowane przez PRO-TEST do Użytkowników mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani porady prawnej.
 9. Wszystkie prezentowane na stronach PRO-TEST produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

W związku z tym, zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.

 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. przetwarzaniu – należy przez to rozumieć operacje dokonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 2. administratorze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 3. danych osobowych – to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Obejmują one dane użytkowników;
 4. podmiocie przetwarzającym – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 5. profilowaniu – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 6. pseudonimizacji – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 7. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem url: https://www.wyplacalni.pl/;
 8. Użytkownik – osoba przeglądająca zawartość strony internetowej https://www.wyplacalni.pl/;
 • Cel, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH LUB KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU
1 Odpowiedź na żądania zgłoszone przez Użytkownika

 

art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO Okres konieczny do odpowiedzi na przesłane żądanie oraz w zależności od treści żądania – okres przedawnienia związanych roszczeń
2 Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz przetwarzanie danych w oparciu o zgodę Użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO

 

Do momentu wycofania zgody przez Użytkownika

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne dla udzielenia odpowiedzi na kierowane żądania zgłoszone przez Użytkownika oraz spełnienia prawnych obowiązków związanych z udzielaniem odpowiedzi. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytania.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta ze skutkiem w przyszłości. Takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.

 1. Przysługujące Prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich;
 • prawo poprawiania danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • prawo żądania usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z przesłanek określonych przez prawo;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 • prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
 • prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, po spełnieniu przesłanek określonych przez przepisy prawa.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To uprawnienie mogą Państwo zrealizować w sytuacji, kiedy sądzą Państwo, że ich dane osobowe przetwarzamy w sposób nieuzasadniony, bądź w sprzeczności z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

Swoje prawa Użytkownik może realizować poprzez zgłoszenia pisemne, na adres siedziby PRO-TEST w Warszawie (02-055), ul. Filtrowa 67 lok. 106 lub elektronicznie na adres e-mail: redakcja@pro-test.pl. Żądanie rozpatrzone zostanie niezwłocznie, maksymalnie w ciągu jednego miesiąca. Skargę do organu nadzorczego należy kierować na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

 1. Przekazywanie danych

Administrator może zawierać pisemne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z innym podmiotem (przetwarzający). Uprawnienie do zawierania takich umów wynika z przepisów prawa.

W ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa powyżej, Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika w szczególności współpracującej z Administratorem kancelarii prawnej w celu przedstawienia oferty oraz odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytanie. Uprawnienie takie powstaje z chwilą wypełnienia formularza i wysłania zapytania za pośrednictwem Serwisu lub nawiązania kontaktu z Administratorem w celu uzyskania porady prawnej w innej formie (w tym w szczególności mailowo i telefonicznie).

Podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 1. Środki bezpieczeństwa

Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Administrator podejmuje odpowiednie środki w celu:

 • zapewnienia ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zniszczeniem, modyfikacją lub ich ujawnieniem,
 • zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,
 • w celu ochrony danych osobowych stosownie do poziomu ryzyka i szczególnych kategorii danych osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w celu jej aktualizacji i zapewnienia jeszcze lepszego bezpieczeństwa danych.

 1. Informacja o plikach cookies i tworzeniu profilu użytkownika

 1. W serwisie korzystamy z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fundacja PRO-TEST z siedzibą w Warszawie.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 11. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 13. W celu zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics możesz zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce, dostępny tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl

 

 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami: